Banner bg

Donate & Make a Difference To a dogs Life Today!

เชิญร่วมบริจาค

100% of your donation is spent on what matters most: transforming lives of dogs in need

ประสานงานกับชุมชน

Community outreach
Content banner
ทำงานร่วมกัน

COMMUNITY MATTERS

เราโชคดีที่ทำงานกับชุมชน และวัฒธรรมที่ให้คุณค่ากับชีวิตสัตว์ แม้ว่าเราจะได้เห็นการทำร้ายและความโหดร้ายก็ตาม แต่เราก็เห็นถึงน้ำใจและความเมตตาการุณาที่เขามี 

พื้นที่ตามถนนหลายแห่งได้เข้ามาร่วมรับผิดชอบสุนัขจรจัดที่พำนักอยู่ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ดูแลพวกสุนัขเป็นสุนัขเลี้ยงดู แต่เขาก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ ให้สุนัขเหล่านี้มีอาหารกิน และพยายามหาสถานที่รักษาเมื่อจำเป็น ทีมของใจดอก เรสคิวยินดีที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถทำได้ 

Content banner

BETTER TOGETHER

ใจดอก เรสคิว ยึดหลักในการทำงานร่วมกัน  เราเคารพในประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนค่านิยมของชุมชนที่เราทำงานด้วย 

เราจะทำงานเคียงข้างไปกับชุมชน ในการดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่ของเขา และช่วยป้องกันปัญหาต่าง ที่อาจเกิดขึ้นจากจำนวนสุนัขจรจัดที่เพิ่มขึ้น และเรายังสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในเรื่องอาหาร ยารักษาโรค และอื่น สำหรับสุนัขที่อยู่ในความดูแลของเขา  

เราจะเดินไปด้วยกัน

เมื่อเดินไปด้วยกัน เราก็จะมีความเข้มแข็ง และเราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อช่วยเหลือและให้การดูแลเหล่าสุนัขจรจัดในประเทศไทย 

ในจังหวัดนี้จังหวัดเดียว มีสุนัขจรจัดนับหมื่น ตัว และมีผู้ให้ความช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ตามความสามารถ ในขณะเดียวกัน คอกสุนัขเหล่านี้อยู่ในระดับค่อนข้างพื้นฐาน และเราก็นับถือในความพยายามช่วยเหลือของคนเหล่านี้ ที่จะทำสิ่งดี ให้ทุกอย่างดีขึ้นในโลกของเรา 

พวกเรามีการประสานงานอย่างแข็งขันกับเพื่อนอาสากู้ภัยท้องถิ่น และพร้อมจะเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการมอบอาหารเครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ และเชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้ประสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเรา โดยการให้การสนับสนุนแก่บรรดาอาสาที่ปรารถนาทำดีคืนคุณสู่สังคม 

Content banner
ชุมชนนั้นสำคัญ

เราพยายามเต็มความสามารถที่จะจัดหาอาหารให้สุนัขจรจัด ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ได้ และช่วยขจัดความหิวโหย แต่ยังเป็นการช่วยให้สุนัขเหล่านี้อยู่อย่างสงบสุขเคียงข้างผู้คน และไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้คนอีกด้วย 

Content banner
Content banner
Content banner